Ülkemizin yoğun gündemi içinde geçtiğimiz ay Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bütünleşik teşvik sistemi olarak adlandırabileceğimiz yeni bir destek ve teşvik sistemi uygulamaya konuldu. Bu bültende programın önemli noktaları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

Program ile belirlenen alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlar ve bu yatırımlar sonucunda üretilecek ürünlerin Ar-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim aşamasına kadar uçtan uca desteklenmesi ile sürecin başvuru aşamasından izleme ve yatırımın tamamlama aşamaları dahil Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda işlemesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerine ilişkin bilgi akışı ve iletişim ile destekler program portalı üzerinden tek pencere mekanizması vasıtasıyla sağlanacaktır.

Etkin ve hızlı teşvik yönetim süreci

Ülkemizde hali hazırda çok sayıda Devlet kurumu tarafından çeşitli teşvik ve destek unsurlarının sağlanmakta olduğunu dikkate aldığımızda; yatırımcılar açısından tek bir kurumun koordinasyonunda, elektronik sistem üzerinden ve en az seviyede bürokratik işleme maruz kalarak süreci yürütmenin zaman, insan kaynağı ve diğer maliyetler açısından oldukça önemli ve cazip olacağını değerlendirmekteyiz.

Programın amacı

Program ile Türkiye’de üretilmeyen veya istenilen seviyede üretilemeyen teknolojik ürünlerin yurt içinde üretimi sağlamak, belirli ürünler ve teknoloji açısından dışa bağımlılığı azaltmak ve bu suretle ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını temin etmek amaçlanmıştır. Bu anlamda milli teknoloji hamlesi olarak ifade edebileceğimiz yaklaşımın özellikle yatırımcılara çok iyi anlatılmasının, ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunun vurgulanmasının ve sürecin tüm toplumca sahiplenilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Desteklenecek ürün ve sektörler

OECD’nin tanımının esas alındığı orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerine ilişkin desteklenecek ürünleri içeren listeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulacak belirli çağrı periyotları kapsamında ilan edilecektir. Bu sektörler kimya, eczacılık ile tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları ile Bakanlıkça belirlenecek diğer sektörlerdir.

Bakanlık desteklenecek ilk sektör olarak makine sektörünü seçmiş ve bu sektöre yönelik öncelikli ürünler listesini 18.09.2019 tarihi itibariyle ilan etmiş olup, sayılan diğer sektör ve ürünlere ilişkin de önümüzdeki süreçte duyuru yapılması beklenmektedir.

Yararlanılabilecek destek unsurları ve yetkili merci

Program kapsamında TÜBİTAK tarafından Ar-Ge destekleri, KOSGEB tarafından yatırım süreci destekleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik belgeli yatırım destekleri sağlanacak olup tüm teşviklerden birlikte ya da ayrı ayrı yararlanma imkanı bulunmaktadır. Süreçte Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi destekleme kararı verilecek projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına, desteğin ilgili mevzuatındaki sınır ve koşulları çerçevesinde bunların miktar ve sürelerine karar verecektir.

Başvuru ve değerlendirme sürecinin önemli noktaları

Başvuru aşaması ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve programa yalnızca Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Bu anlamda Türkiye’de yerleşmiş olmayan şirketler ile şahıs şirketleri program kapsamında başvuru gerçekleştiremeyecektir.

Program ve çağrı duyurusu kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan şirketler kesin başvuru yapmaya hak kazanmaktadır. Bu aşamada proje fizibilitesi, bağımsız değerlendirme raporu, proje uzlaşı protokolü ve program portalında ilan edilecek gerekli diğer belgeler ibraz edilecektir.

Proje paydaşı ve mentörlük modeli

Şart olmamakla birlikte program kapsamında yatırımcının bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenmektedir. Öyle ki, bu iş birliği modeli projelerin kabul edilebilirliği açısından komite tarafından yapılacak puanlamada da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje paydaşı program kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek ürünü satın almak niyetiyle yatırımcıyla iş birliği yapan kamu kurumu veya Türkiye’de yerleşik orta veya büyük ölçekli işletmedir. Proje paydaşının öncelikli ürünü satın almaya ilişkin irade ve niyet beyanında bulunması, üretilecek ürüne ilişkin yatırımcıya proje süresince teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, faaliyetlerin gerçekleşme durumunu izlemesi vb. görevleri bulunmaktadır. Diğer taraftan, KOBİ mahiyetine haiz olan proje paydaşlarının satın alma taahhüdünü yerine getirmesi halinde, KOSGEB’in “KOBİ finansman destek programı”ndan yararlanma imkanları da bulunmaktadır.

 

MODERN Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık

Güneri GÖZÜAÇIK
MODERN YMM -Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak