Skip to main content Skip to search

Hizmetlerimiz

Technology

1. Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknopark şirketi kurulumu ve mali sistemin oluşturulması

• Şirket için en uygun ve avantajlı yapının belirlenerek Ar-Ge ve tasarım merkezi olarak ve/veya teknopark içinde şirket kurulumu

• Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması ve Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknoloji Genel Müdürlüğünden gerekli iznin alınması

• Teşvikleren en yüksek oranda faydalanmayı temin eden ve olası hatalı uygulamaların önüne geçen sürdürülebilir mali yapının oluşturulması (muhasebe ve maliyetlendirme sistem çalışmaları, ERP ile muhasebe yazılımı kurulması ve yapılandırılması uygulamaları)

 2. Ar-Ge /Tasarım merkezleri, teknopark şirketleri Ar-Ge mali check-up ve risk analiz hizmeti

Ar-Ge ve/veya tasarım projeleri yürüten bir şirket, Ar-Ge ya da tasarım merkezi misiniz? O halde teşvik uygulamanız ne kadar doğru, yararlanma imkanınız olduğu halde henüz yararlanmadığınız ilave teşvik unsurları bulunmakta mı? Olası bir incelemede eleştiri konusu olabilecek hususlar hakkında bilgi sahibi misiniz?

• 5746 sayılı Kanun ve mevzuatı kapsamında (Ar-Ge/tasarım merkez ve proje uygulamaları)

• 4691 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında (Teknopark şirketi uygulamaları)

3. Ar-Ge projeleri uygulamasına özel periyodik denetim, danışmanlık ve raporlama hizmetlerimiz

Modern Danışmanlığın kamu ve özel sektör deneyimli ekibinin sunduğu «değer yaratan koruyucu danışmanlık ve denetim hizmetlerimizle» Ar-Ge teşviklerinden tam, doğru ve hatasız olarak olarak yararlanın! Çalışmalarımıza şirketiniz insan kaynakları, vergi- muhasebe birimi, iç kontrol-denetim ve teknik Ar-Ge personelinin bir arada olacağı bilgilendirme toplantıları ile başlayarak, aylık/üç aylık ziyaretlerimiz ile aşağıdaki konu başlıklarında mevcut uygulamalarınızın doğru olarak sürdürülmesini sağlamaktayız

• Kurumlar vergisi Ar-Ge / Tasarım indirimi uygulaması

• Gelir vergisi stopaj desteği uygulaması

• Sosyal güvenlik primi desteği uygulaması

• Damga vergisi istisnası uygulaması

• Gümrük vergisi istisnası uygulaması

• Katma Değer Vergisi istisnası uygulamaları(Teknopark şirketleri ve Ar-Ge ve Tasarım merkezleri)

• Kurumlar Vergisi istisnası uygulamaları (Teknopark şirketleri)

4. Ar-Ge /Tasarım projeleri YMM tasdik hizmeti

Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurumlar vergisi desteği için zorunlu olan YMM Ar-Ge tasdik ve diğer tasdik hizmetlerimizle uygulamalarınızı güvenli bir şekilde sürdürün!

• Ar-Ge ve tasarım indirimi kurumlar vergisi YMM tasdik raporu

• TUBİTAK – TEYDEB YMM tasdik raporu

• Kurumlar vergisi YMM tam tasdik raporu

5. Bordrolama, muhasebe yazılımı, mali yapılandırma ve Ar-Ge ve tasarım merkezi süreç yönetimi danışmanlık hizmetleri

• Ar-Ge personeli teşvik süre ve ücret hesabı nasıl yapılır?

• İkramiye ödemesi, yıllık, haftalık ve bayram izinlerinde teşvik uygulaması nasıldır?

• Gelir vergisi stopaj teşviki ile sosyal güvenlik prim desteği uygulaması arasındaki farklar nelerdir?

• Merkezlerde teşviklerden yararlanılarak öğretim üyesi çalıştırılması mümkün müdür?

• Mevcut muhasebe yazılımı sürdürülebilir Ar-Ge mali uygulamaları açısından nasıl yapılandırılır?

• Merkezler dışında geçirilen süreler açısından önemli hususlar nelerdir?

• Proje bazlı ar-ge veya tasarım süreci nasıl işler?

• Ar-Ge süreç yönetiminde Ar-Ge merkezi yöneticilerinin ve firmanın sorumlulukları nelerdir? Bunlar nasıl yönetilir?

• Sürdürülebilir bir mali yapı için Ar-Ge muhasebe işleyişi nasıl olmalıdır?

• Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirketler için portal veri girişlerinin ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6. Sınai mülkiyet hakları teşvik uygulama danışmanlık hizmeti

Ar-Ge projeleriniz sonucunda ortaya çıkan buluşlarınız sonucunda patent ya da faydalı model belgesi edindiniz mi?

Patent ve ya faydalı model belgeniz var mı? Varsa, Ar-Ge ve tasarım teşviklerine ilave olarak daha az kurumlar vergisi ödeme imkanınız olduğunun farkında mısınız?

7. Devlet teşvik ve destekleri kapsamında danışmanlık hizmetimiz

• Firmanıza özgü teşvik ve destek unsurlarının farkında mısınız? Bunlar nelerdir gelin, birlikte değerlendirelim! Örneğin Ar-Ge/tasarım merkezi, teknopark şirketi, Ekonomi Bakanlığı, Kosgeb ve AB desteklerinin birlikte kullanılabileceğinden haberdar mısınız?

• Ar-Ge ve tasarım merkezi desteklerine ilave olarak, yatırım teşvik belgesinin edinimi suretiyle kurumlar vergisi yükünüzü “0” a düşürebileceğinizi ve böylelikle yatırımlarınız için ilave kaynak aramanıza gerek olmadığının farkında mısınız?

8. Ar-Ge maliyesi eğitim, seminer ve workshop hizmeti

Şirketinize özel olarak oluşturulmuş bir program dahilinde; insan kaynakları, Ar-Ge teknik personeli, muhasebe, vergi, iç denetim ve iç kontrol ekiplerinin katılıcağı Ar-Ge uygulamalarına yönelik workshop ve seminerlerimizle değer yaratıyoruz. Daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen iletişime geçin!

Şirketlere özel olarak hazırlamakta olduğumuz seminerlerimiz yanında Modern Danışmanlık 2016-2018 döneminde Ar-Ge mali uygulamaları özelinde bir çok Ar-Ge ve tasarım merkezinin katılımı ile Türkiye’nin çeşitli illerinde 22 adet seminer ve workshop gerçekleştirmiştir. Tüm gün süren Ar-Ge ve Tasarım maliyesi uygulamaları workshoplarımız ile Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışan ve yöneticilerinin bir çok sorusuna cevap bularak, şirketlere ve sektöre değer katmaktayız.

 

Vergi Denetimi Hizmeti
Gerek danışmanlık gerekse tam tasdik hizmetleri kapsamında kurumlar vergisi, gelir vergisi, bunlara ilişkin geçici dönem vergilendirme işlemleri ile diğer vergi beyannamelerinin ve bu beyannamelere esas teşkil eden hesap, kayıt ve işlemlerin vergi mevzuatı açısından incelenmesi ve raporlama hizmetlerini kapsamaktadır. Diğer denetim hizmetlerimizde olduğu gibi amacımız koruyucu vergi denetim hizmetleri vermek suretiyle, mevzuata aykırı hususları ve riskli alanları olası kamusal denetim öncesi tespit etmek, gerekli rehabilitasyon çalışmalarını yapmak ve bu suretle müşterilerimize değer katmaktır.

Uluslararası Finansal Raporlama ve Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz
Raporlama ve denetim hizmetlerimiz müşterilerimizden özel olarak gelecek taleplerin yanında aşağıdaki başlıkları içermektedir:
• Genel amaçlı finansal tabloların uluslararası muhasebe standartlarına uygunluk denetimi ve raporlama
• Özel amaçlı bağımsız denetim raporlaması
• Sigorta ve reasürans şirketlerinde bağımsız denetim ve raporlama
• Sermaye Piyasası Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen esas ve usullere göre bağımsız denetim ve raporlama

 

Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
Modern YMM Denetim ve Danışmanlık olarak vergi incelemeleri kapsamında oluşabilecek:
• Vergisel uyuşmazlıkların idari aşamada çözümüne ilişkin tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma müessesesi ile pişmanlık ve ıslah, cezada indirim ve diğer uygulama danışmanlığı
• Vergisel uyuşmazlıkların dava konusu yapılması halinde dava takip ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
Temel amacımız vergisel riskler gerçekleşmeden önce bunların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması olmakla birlikte; bu hizmetimiz ile müşterilerimiz nezdinde gerçekleştirilmiş olan vergi incelemelerinin yine müşterilerimiz menfaatleri esas alınmak suretiyle en iyi şekilde yönetilmesi ve sonuçlandırılmasını amaçlamaktayız.

Mali Yönetim, Devlet Teşvik ve Destekleri Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri 
Özel bir işletmenin kuruluş amacı şüphesiz ki kar elde etmektir. Günümüz ticari hayatında karlılık için satış gelirlerinin arttırılması önemli olmakla birlikte; şirketler açısından mal ya da hizmet fiyatlarının piyasa dinamiklerinden bağımsız biçimde arttırılamaması ve ulusal sınırları aşan fiyat rekabetinin şiddeti gittikçe artan varlığı alternatif çözümler üretmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bakış açısıyla Modern YMM, Denetim ve Danışmanlık olarak iştigal edilen faaliyet konuları esas alınmak suretiyle müşterilerimizin mevcut karlılığına katkı sağlayacak;
• Şirketin finansal verileri üzerinden ve diğer teknik çalışmalar yardımıyla gerektiğinde çalışanlarla görüşmeler de yaparak verimlilik, etkinlik ve performans değerlendirmeleri gerçekleştirmek suretiyle maliyet ve giderlerini kontrol altına alınmasını sağlayıcı çalışmalar yaparak
• Faaliyet gösterilen ya da gösterilmesi düşünülen alanlarda mevcut olabilecek her türlü devlet teşvik ve destek unsurlarından yararlanılmasını sağlayacak bir vizyon ortaya koymak suretiyle; yatırım teşvik sürecinin yönetilmesi, teşvik belgesinin en kısa sürede ve en hızlı biçimde edinilmesi, yeminli mali müşavirlik raporlama hizmetleri ve bu kapsamda vergi ve muhasebe danışmanlık hizmetleri de dahil müşterilerimize, onların markalarına ve faaliyetlerine değer katmayı amaçlamaktayız.

Ar-ge, Tasarım ve İnovasyon Maliyesi Danışmanlık Hizmetleri
Modern YMM Denetim ve Danışmanlık olarak önemli deneyimlere sahip olduğumuz alanların başında, Ar-ge, tasarım ve inovasyon maliyesi uygulamaları gelmektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerimize aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.
• Ar-ge, tasarım ve inovasyon teşvik ve destek uygulama danışmanlığı ve idari otoriteler nezdinde şirketlerin temsili
• Ar-ge, tasarım ve inovasyon uygulamaları kapsamında muhasebe, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve diğer vergisel uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmetleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında mali uygulama danışmanlığı
• Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mali uygulama danışmanlığı
• Ar-ge, tasarım ve yenilik maliyesine ilişkin yeminli mali müşavirlik raporlama hizmetleri

Yurtdışı Ödemelerin Vergilendirilmesi Hizmeti
Globalleşen dünyada şirketler mevcut ticari faaliyetlerinin devamı ve geliştirilmesi amacıyla yurtdışında mukim ilişkili ya da üçüncü kişilerden çeşitli mal ya da hizmetler temin etmektedir. Alınan mal ya da hizmetlerin niteliği, bunlara ilişkin taraflar arasında imzalanan sözleşmeler ile mal ya da hizmetin temin edildiği kişi ya da kurumun mükellefiyet şekline göre farklı vergisel yükümlülükler doğabilmektedir. Özellikle yurtdışındaki ilişkili kişi ve kurumlardan temin edilen mal veya hizmetlerin, OECD nin “Matrahın Aşındırılması ve Vergi Erozyonu” ile mücadele düzenlemeleri kapsamında gerek Türk mali idaresi gerekse dünya mali otoritelerince sıklıkla incelendiği de dikkate alındığında; bu hizmetimiz ile yurtdışı ödeme işlemleri başta gelir, kurumlar, katma değer ve damga vergisi kanunları ile transfer fiyatlandırması düzenlemeleri çerçevesinde analiz edilerek, vergisel risklerin ortaya konulması ve alternatif çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmaktadır. Yurtdışına yapılan ödemeler kapsamında sunduğumuz danışmanlık hizmetimiz; yerel vergi mevzuatı ve çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmaları hükümleri, konu ile ilgili verilmiş bulunan mali idare görüşleri ile vergi yargısı kararlarını da dikkate alarak vergisel risklerin yönetilmesini amaç edinmektedir.

Damga Vergisi Risk Analiz ve Yönetim Hizmetleri
Başta sözleşmeler olmak üzere şirket bünyesinde ya da şirketlerin ticari ilişkide bulunduğu taraflar arasında düzenlenen kağıtların; mali idare ve vergi yargısının güncel bakış açısı da dikkate alınarak damga vergisi açısından gözden geçirilmesi, vergisel açıdan risk taşıyan hususların belirlenmesi ve damga vergisi riskinin ortadan kaldırılması veya en düşük seviyeye indirilmesi amacıyla sunulan check-up veya sürekli denetim ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Kamu İhale Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
Kamu idareleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları kamu sermayeli özel şirketler, gün geçtikçe artarak çeşitlenen mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihtiyaçlarını kamu ihale mevzuatına tabi olarak karşılamak durumundadırlar. Bu kapsamda Modern YMM, Denetim ve Danışmanlık olarak, kamu ihalelerine giren şirketlere özel olarak sunduğumuz kamu ihale danışmanlık hizmetlerimize aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir. • İhale süreci boyunca, kamu ihale mevzuatı kapsamında danışmanlık
• İhale mevzuatında gerçekleşen değişikliklerin, şirket özelinde değerlendirilerek, gerekli bilgilendirme ve hatırlatmaların yapılması
• İhaleye katılım amacıyla temini gereken bilgi ve belgelerin ihale şartnamesi, ihale dokümanı ve kamu ihale mevzuatına uyumunun kontrolü ve sağlanması
• İhale süreci boyunca, ihaleyi düzenleyen kamu idareleri ile ihale katılımcısı şirket ya da şirketler arasında yaşanabilecek idari ve hukuki uyuşmazlıklarla ilgili olarak itiraz, itirazen şikayet, dava sürecinin başlatılması ve diğer hususlar kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi

Diğer Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri
• Yolsuzluk ve suiistimal denetimleri
• Transfer fiyatlandırması analizi ve raporlama
• Şirket birleşme ve devralmaları (M&A)
• Sektörel devlet destek ve teşvik uygulamaları danışmanlığı
• Gümrük ve serbest bölge uygulamaları danışmanlığı
• Bankacılık ve sigortacılık özelinde vergisel uygulamalar
• Reklam sektörüne özgü özellikli vergi, finans ve muhasebe uygulamaları
• Yurtiçi ve uluslararası taşımacılık sektörüne özgü vergi ve muhasebe uygulamaları
• Şirket değerlemesi
• Türk vergi mevzuatı ve çifte vergilemeyi önleme antlaşmaları çerçevesinde vergi planlaması
• İrtibat ofisleri kuruluşu, muhasebe ve vergilendirme işlemleri
• Stratejik yönetim danışmanlığı
• Şirketlere yönelik kurumsallaşma süreç danışmanlığı
• İç denetim, iç kontrol, maliyet ve yönetim sistemleri uyguma danışmanlığı
• Elekronik ticarette mali uygulamalar

 

3568 sayılı meslek kanununun yeminli müşavirlere vermiş olduğu yetki çerçevesinde, Modern Yeminli Mali Müşavirlik olarak verilmekte olan tasdik hizmetleri kapsamında aşağıda örneklerine yer verilen konularda düzenlenen raporlama hizmetlerini kapsamaktadır.
• Yeminli Mali Kurumlar vergisi tasdik hizmeti ve raporlama
• Gelir vergisi tasdik hizmeti ve raporlama
• Katma değer vergisi iade işlemleri kapsamında tasdik hizmeti ve raporlama
• Özel tüketim vergisi iade işlemleri kapsamında tasdik hizmeti ve raporlama
• Diğer iade ve mahsup işlemleri kapsamında raporlama
• Ar-ge, tasarım ve yenilik proje harcamaları değerlendirme, tasdik ve raporlama
• Sermaye arttırımına ilişkin tasdik işlemleri
• İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik hizmetleri
• Teşvik, indirim, istisna ve muafiyete ilişkin muhtelif tasdik işleri
• İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların ve hasılatın tasdiki
• Yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım tamamlama ekspertiz raporu
• Mali tablo uygunluk ve gelir tespit raporu
• İthalatçı bilgi formu tasdiki
• Diğer rapor ve tasdik işleri

 

Modern Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık olarak veya çeşitli mesleki sektör örgütleri ya da profesyonel kurumlarca organize edilen çok farklı konularda düzenlenen seminer programlarıyla pratik ve teoriyi bir araya getiren eğitim hizmetleri sunmaktayız. Kurum ve kuruluşlar özel olarak dizayn edilebilen ve çeşitli konuları içeren eğitim programlarımızın yanında başlıca seminerlerimize aşağıda yer verilmiştir.
• Dönem kapanırken kurumlar vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
• Dönem kapanırken gelir vergisinde dönemsonu işlemleri; vergilendirme ve muhasebe uygulamaları
• Kurumlar ve gelir vergisinde indirim, istisna, muafiyet ve giderler
• Araştırma geliştirme, tasarım ve inovasyon maliyesi uygulamaları
• Güncel yargı kararları, mali idare görüşleri ve uluslararası vergilendirme antlaşmaları ışığında yurtdışı ödemelerin vergilendirilmesi
• Elektronik ticarette mali uygulamalar
• Uygulamalı temel muhasebe semineri
• Uygulamalı ileri düzey muhasebe semineri
• Yeni vergi denetim sistemi, vergi incelemesine yakalanmamak için ipuçları ve incelemede mükelleflerin hakları
• Hukukçular için mali tablo okuma teknikleri
• Finansçı olmayanlar için mali tablo okuma teknikleri
• Güncel mali idare görüşleri ve yargı kararları ışığında kağıtlarda damga vergisi riski ve bu riskin yönetilmesi teknikleri
• Türkiye’de kamu ihaleleri ve uygulamaya yön veren mevzuat
• Kamu ihalelerine hazırlık sürecinde en çok karşılaşılan hatalı uygulamalar, ihale sürecine yönelik özellikli hususlar
• Kamu ihalelerinde uyuşmazlıkların idari ve adli çözüm yolları
Serbest muhasebeci mali müşavirlik, sermaye piyasası lisanslama ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına yönelik olarak verilen eğitimlere ise aşağıda yer verilmiştir.
• Temel ve ileri düzey vergi hukuku
• Harcama ve servet üzerinden alınan vergiler
• Gelir üzerinden alınan vergiler
• Revizyon
• Vergi tekniği
• Denetim ve meslek hukuku
• Finansal yönetim
• Yönetim muhasebesi
• Tek düzen muhasebe sistemi ve uygulamaları
• Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı
• Devlet yardım ve teşvikleri

SEKTÖREL BAZDA KDV İADE UZMANLIK ALANLARIMIZ

Şirketimiz KDV iade uygulamaları konusunda birçok sektör özelinde önemli deneyimlere

sahiptir. Aşağıda sektörel bazda uzmanlık alanlarımıza yer verilmiştir:

 

 • İhracat İşlemlerinden Doğan KDV İadeleri
 • İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimler
 • İndirimli Orana Tabi Mal ve Hizmet İfalarına İlişkin KDV İadeleri (gıda, tekstil, inşaat)
 • Yatırım Teşvik Belgeli Teçhizat Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri
 • Araçlar ve Teşvik Belgeleri Yatırımlara İlişkin İade Talepleri
 • Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarına İlişkin İstisna ile Liman ve Hava Meydanlarında yapılan Hizmetlerden Doğan KDV İadeleri
 • Yatırım Teşvik Belgeli Teçhizat Teslimlerinden Doğan KDV İadeleri
 • IPA Projeleri Kapsamında KDV İade
 • İsmep Kapsamındaki Teslimlerden Doğan KDV İadesi
 • Uluslararası Taşımacılık İstisnasından Doğan KDV İadeleri
 • Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Vergi Muafiyeti Tanınan Uluslararası Kuruluşlara ve Bunların Mensuplarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerden Doğan KDV iadeleri
 • Hurda Metal Teslimi yapanların KDV İadeleri

 

KDV İADE SÜREÇLERİ VE ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi
 • Nakden veya mahsuben iade  işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının zamanında düzenlenmesi ve raporun sonuçlandırılması
 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem formatında  hazırlanıp sisteme yüklenmesi
 • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
 • Vergi dairesince talep edilecek özel amaçlı raporların hazırlanması
 • Katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan mükelleflerin iade tutarlarının tespiti
 • İade veya mahsuba ilişkin belge ve bilgilerin vergi idaresinin talep ettiği düzenlilikte hazırlanması
 • Alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve teyitlerin alınması
 • Katma değer vergisi iade talebinin doğruluğunun tasdik edilmesi
 • İadenin en hızlı ve doğru şekilde teminine yönelik mükellefin farklı iade yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve en uygu yöntemin seçilmesi
 • Tasdik raporunun mümkün olan en kısa sürede hazırlanması ve sürecin tamamlanması
 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözülmesi