Gümrük vergisi, damga vergisi ve fon teşviki

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, Makalenin tamamını okumak için tıklayın. bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Yeni makina ve teçhizat alımında KDV teşviki

Ayrıca 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan gerçek ve tüzel kişi girişimcilere Ar-Ge, yenilik ve tasarım proje ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere tedarikçiler tarafından yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri için Katma Değer Vergisi hesaplanmaz (istisna).

Bu kapsamda teslimi gerçekleştirilecek iktisadi kıymetlerin

  • Makina ve teçhizat mahiyetinde olması
  • Sadece Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması
  • Kullanılmamış (yeni) olması gerekmektedir.

Bilgisayarlar kapsamda ancak yazılımlar kapsamda değildir

Makina ve teçhizatın nitelik ve kapsamının değerlendirilmesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat teslimlerinde istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler dikkate alınmaktadır.

Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığının yazılım özelinde projeler geliştiren teknopark girişimcilerine yönelik olarak vermiş olduğu görüşlerinde; Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak bilgisayarların da makina ve teçhizat kapsamında değerlendirildiğini ve projelerde kullanılacak bilgisayarların da “yeni” olması kaydıyla istisna uygulamasına konu edilerek katma değer vergisi ödenmeksizin iktisap edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Diğer taraftar, katma değer vergisi istisnasının yeni makina ve teçhizat dışındaki iktisadi kıymetler (demirbaş niteliğindeki bilgisayarlar hariç) ile yazılım teslimlerini kapsamadığını özellikle belirtmek isteriz.

Uygulama usulü

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair yönetici şirketlerden alacakları belge ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Prosedür istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesinin hazırlanarak elektronik ortamda vergi dairesi sitemine yüklenmesi ile tamamlanır.

Amortisman teşviki

31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere 4691 sayılı Kanun kapsamında katma değer vergisinden istisna olarak satın alınan (katma değer vergisi teşvikine bağlılık esastır) yeni makina ve teçhizat mahiyetindeki iktisadi kıymetler için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiş amortisman oranı %50 oranında kısaltmak suretiyle uygulanabilmekte ve bu suretle daha fazla Ar-Ge gideri hesaplanabilmesi söz konusu olmaktadır.

Mükelleflerin isteğe bağlı olarak yararlanabilecekleri amortisman teşviki uygulamasında ilgili iktisadi kıymetin ömrü(oran) bir kere belirlendikten sonra değiştirilmemesi önem taşımaktadır.

Güneri GÖZÜAÇIK
MODERN YMM -Yeminli Mali Müşavir, Yönetici Ortak