4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre, teknokentlerde ya da ihtisas teknokentlerde faaliyet gösteren girişimcilerin sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.Makalenin tamamını okumak için tıklayın.

İstisna uygulanmasında önem taşıyan hususlar

KDV istisnanın uygulanabilmesi için temel şartları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Teknopark içinde girişimci olarak faaliyette bulunulması
  • Bölgede üretilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri sonucu oluşan kazancın gelir ya da kurumlar vergisinden istisna olması
  • Bölgede üretilen ve teslimi istisna kapsamında değerlendirilecek yazımların sadece sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki olması

Söz konusu istisna kısmi nitelikte bir istisnadır. Buna göre, satışlarda KDV istisnası uygulandığı sürece, alışa ilişkin faturalarda yer alan KDV nin indirilebilir KDV olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, geçerli olan düzenlemeye göre, çok sayıda teknopark firmasının KDV istisnasını uygulamaktan vazgeçtiğini gözlemlemekteyiz.

Oyun yazılımları da KDV istisnasından yararlanacak

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle yazılım hizmetlerinde mevcut istisna uygulaması 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere oyun yazılımı teslim ve hizmetlerinde de uygulanacaktır.

Yüklenilen KDV de indirim konusu yapılabilecek

Biraz önce bahsetmiş olduğumuz KDV nin indirilememesi kuralı da 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmayacaktır. Bu durumda KDV den istisna edilen yazılım satışları dolayısıyla alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim KDV olarak dikkate alınabilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu uygulamanın tüm teknopark yazılım şirketlerine ve özellikle de istisna faaliyetleri yanında 4691 sayılı Kanun kapsamı dışında faaliyetleri de bulunan işletmeler için önemli bir nakit akış, maliyet ve rekabet avantajı yaratacağını değerlendirmekteyiz.

İstisnadan vazgeçenler için önemli hatırlatma

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan özel düzenlemeye göre; vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için KDV istisnasından yararlanmak istemediklerini talep edebilirler. Bu durumda istisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Ancak bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe mükellefiyetten çıkamazlar ve üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.

Teknopark girişimci şirketlerinin belirtilen yazılım teslimleri açısından Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan “indirememe yasağı” 01.01.2019 tarihi itibariyle kalkacağından; yazılımda KDV istisnasından tekrar yararlanmak isteyen girişimciler, mükellef oldukları (3) yıllık süreyi kaçırmadan ilgili vergi dairesine istisna talebinde bulunmayı unutmamalıdırlar.