Skip to main content Skip to search

Archives for Genel

“Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde proje yönetimi ve teşvik uygulamaları” seminerimizi gerçekleştirdik

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde  proje yönetimi ve teşvik uygulamalarını uçtan uca 1 tam gün boyunca değerlendirdiğimiz ve bu alanda 23. sünü gerçekleştirdiğimiz interaktif etkinliğimizi 02.08.2019 tarihinde 12 ayrı sektörden ve 8 farklı ilden katılım sağlayan şirketlerin mühendis, arge ve tasarım direktörleri, insan kaynakları ile mali uzman ve yöneticileri ile gerçekleştirdik!

TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YAZILIMCILARA KDV AVANTAJI

Güneri GÖZÜAÇIK

MODERN DANIŞMANLIK

Ortak,YMM

Değerli okurlar, Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesinde yer alan teknopark girişimcilerinin yazılım teslim ve hizmetleri nedeniyle teknopark katma değer vergisi istisnasından yararlanamamaları hususu uzunca bir süredir takip etmekte olduğumuz bir konu olmakla birlikte nihayet girişimciler lehine sonuçlandı.

Serbest bölge sınırları içinde yer almakla birlikte, Tübitak-Mam Teknoloji Serbest Bölgesinde olduğu gibi, aynı zamanda teknoloji geliştirme bölgesi olarak belirlenen alanlarda faaliyette bulunan girişimciler hem serbest bölge hem de teknopark mevzuatına tabi olabilmektedir. Buna göre şimdiye kadar teknoloj serbest bölgesinde yer alan ve yazılım geliştirme faaliyeti ile iştigal eden girişimciler bir taraftan serbest bölge mevzuatına göre bölgeden Türkiye’de yerleşik kişilere kesilen faturalar üzerinden binde 9 oranında pay öderken, teknopark mevzuatına göre kazanç istisnasından yararlanabilmekte ancak Türkiye’de yerleşik kişilere yazılım satış veya kiralamaları sonucunda Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde yer alan istisnadan faydalanamamakta ve satış bedeli  üzerinden KDV hesaplamaktaydı.

Bundan sonra yazılım üretenler KDV siz fatura kesebilecek

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünce kaleme alınan 05.07.2019 tarihli yazıya göre, diğer teknoparklarda halen mevcut olan uygulama,   2019 yılı temmuz ayından itibaren teknoloji serbest bölgesinde üretilen yazılımların satışı ve kiralanması nedeniyle de uygulanacak ve bölgede geliştirilen yazılım teslim ve hizmetleri de katma değer vergisi istisnasından yararlanabilecek. Uzunca bir süredir Bakanlıklar nezdinde tartışıldığını bildiğimiz konunun bu şekilde çözüme kavuşturulmuş olmasını özellikle yazılım faaliyetleri ile iştigal eden girişimciler açısından çok isabetli buluyoruz.

Şimdiye kadar olan uygulama

Hali hazırda bir serbest bölge sınırları içinde yer alan teknopark içinde yazılım projeleri geliştirilmesi kapsamında faaliyet gösteren girişimciler Türkiye içindeki kişi ve kurumlara vermekte oldukları yazılım teslim ve hizmetlerinde katma değer vergisi istisnasından yararlanamamaktaydı.

Oysa bizim de benimsediğimiz bir anlayışa göre şimdiye kadar olan süreçte de serbest bölge içinde yer almakla birlikte bir teknopark bünyesinde faaliyet gösteren kişi ve kurumların tıpkı teknopark kazanç istisnasından yararlanabildikleri gibi yazılım satış ve kiralamalarında da maddede yer alan şartları sağlamaları halinde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesinde yer alan vergi istisnasından yararlanmaları gerektiği düşünülmekteydi.

Vergi istisnası için gerekli şartlar nelerdir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine göre istisna gelir veya kurumlar vergisi kazanç istisnası uygulanabildiği süre zarfınca ve ancak teknoparklarda geliştirilen belli yazılım satış ve kiralamaları için uygulanabilmektedir. İstisnadan yararlanabilecek yazılımlar arasında sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil, ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları bulunmaktadır. Bunların dışında başka yazılımlar diğer şartlar sağlansa da istisnadan yararlanamamaktadır.

Artık hem KDV yok hem de yüklenilen KDV hesaplanan KDV den düşülebilir

Diğer tüm teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi bundan sonra teknoloji serbest bölgesinde faaliyet gösteren girişimciler de bölgede üretilen yazılımların satışı veya kiralanması nedeniyle katma değer vergisi hesaplamazlar. Ayrıca 01.01.2019 tarihinden itibaren de söz konusu yazılım satış veya kiralanması katma değer vergisinden istisna olmakla birlikte; istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir hale gelmiştir. Daha açık iade edilecek olursa üretilen yazılımı satabilmek veya kiralayabilmek amasıyla temin edilen mal veya hizmetlerin içerdiği katma değer vergisi hesaplanan katma değer vergisinden düşülebilir. Dolayısıyla istisna uygulaması teknoparklarda faaliyette bulunan girişimciler için artık çok daha önemli hale gelmiştir. Öyle ki, aylar itibariyle ödenecek katma değer vergisi çıkan şirketler için artık teknopark kirası vb. hizmet ve mal alımları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi hesaplanan vergiden indirilebilecek ve bu da şirketler açısından önemli bir finansman avantajı yaratacaktır.

İstisnadan yararlanabilmek için yapılacaklar

Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliğine göre yukarıda yer verilen yazılımların Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında vergiden istisna tutulabilmesi için istisnadan yararlanacak kişi veya kurumların teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketinden alacakları yazılı onay ile bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

05.04.2019 Tarihinde İstanbul ‘ da “ Ar-ge ve Tasarım Merkezi Mali ve Yönetimsel Teşvik Uygulamaları ” Konulu Workshop’umuzu Gerçekleştirdik

5  Nisan 2019 tarihinde ,MODERN YMM olarak 22. “ Ar-Ge & Tasarım Merkezleri Mali ve Yönetimsel Teşvik Uygulamaları ” konulu Workshop ’umuzu, Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlayan çok sayıda Ar-Ge & Tasarım Merkezi yetkili ve yöneticileri ile birlikte İstanbul’da gerçekleştirdik.

İnteraktif şekilde gerçekleşen programımıza Eskişehir , Ankara , Kırklareli , Tekirdağ , Ordu , Bursa ve İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden katılan , tecrübeleriyle değer katan tüm katılımcılarımıza teşekkürler!

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE MALİ VE TEKNİK AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE MALİ VE TEKNİK AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI

Değerli okurlar, son yıllarda hem Ar-Ge hem de tasarım merkezlerinin bünyesinde kurulmuş bulunan şirketlerin aktif ve ciro büyüklüğü olarak görece daha küçük şirketler olabildiği dikkat çekmektedir. Ar-Ge ve tasarım projeleri gerçekleştirilen girişimcilerin desteklenmesi açısından önemli bir itici güç olarak değerlendirilebilecek bu husus aynı zamanda merkezlerin mali ve teknik açıdan sürdürülebilirliğinin sağlanması yönleriyle de önem verilmesi gereken bir konudur. Bu husus özellikle teşvik ve desteklerin doğru ve etkin şekilde kullanılması, teşvik sisteminin şirket içinde denetlenmesi ve ilgili Ekonomi ve Mali Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına hitaben yapılması gereken tasdik ve denetim raporlaması ile faaliyet raporlaması açısından da önem taşımaktadır.

Merkezlerde amaç yüksek teknoloji içeren ürün üretimi olmalıdır

Bakanlık tarafından 2018 yılı aralık sonu itibariyle açıklanan verilere göre belge sahibi 1082 adet Ar-Ge merkezi ve 313 adet tasarım merkezi bulunmaktadır.  Ulaşabildiğimiz son verilere göre halen ülkemiz toplam Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı % 1 düzeyinin altındayken; Güney Kore, Japonya, Finlandiya, İsveç gibi % 3 sınırının üzerinde orana sahip ülkeler karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada hem sayı hem de nitelik olarak önümüzde uzun bir yolun olduğu açıktır ve bu süreçte doğal olarak düzenleyici ve denetleyici kamu idareleri ile projeleri yürütenlere önemli görevler düşmektedir.

Merkezler, ülkemiz açısından Dünya ölçeğinde rekabet edebilir teknolojik ürün üretebilme potansiyelimizi arttırdığı ölçüde gerek mikro ölçekte işletmeler ve sektörler gerekse makro ölçekte ülkemiz ekonomisi bundan çok olumlu etkilenecektir.

Merkezlerin teknik açıdan sürdürülebilirliği

Merkezlerde teknik açıdan önem taşıyan belli başlı başat unsurlar arasında; sürekli projeler geliştirilmesi, aylar itibariyle istihdam edilmesi gereken en az tam zamanlı personel sayısının korunabilmesi, İdarenin vermiş olduğu ödevlerin yerine getirilmesi ve fiziksel olarak merkezlerin belirlenmiş kriterlere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesi bulunmaktadır.

Merkezlerin mali açıdan sürdürülebilirliği

Mali açıdan göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususların başında, merkezlere kullanma hakkı tanınan çeşitli desteklerin haksız yere noksan veya fazla kullanımına imkan vermeyecek şekilde bu desteklerden doğru, eksiksiz ve tam yararlanılabilmesi için uygun bir mali teşvik sisteminin kurulması ve bu sistemin ve uygulamaların periyodik olarak kontrol edilmesi gelmektedir. Öyle ki bu sistemin aylık ve üçer aylık dönemler ile yıl sonları itibariyle yararlanılan gelir vergisi, kurumlar vergisi, damga vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi ile sosyal güvenlik primi teşvikleri ve muhasebeleştirme uygulamaları, kurum ve kuruluşlardan alınan karşılıksız nakit destekler açısından denetlenmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin, işlemlerin gerçekleştiği dönem içinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi şirketlerin ve ülkemiz Ar-Ge ekosisteminin yararına olacaktır.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri açısından tasdik ve denetimi hizmeti zorunluluğu

Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliğine göre; Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanacak işletmeler için Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde sayılan bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacak yeminli mali müşavirlik tasdik raporunun ilgili yılı takip eden yılın haziran ayı sonuna kadar merkezin bünyesinde yer alan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim edilmesi gerekmektedir. Öyle ki, bu raporun zamanında teslim edilmemesi halinde merkezlerin kurumlar vergisi desteğinden yararlanması mümkün değildir. Diğer taraftan raporun yönetmelikte belirlenmiş olan asgari bilgi ve belgeleri içerecek biçimde hazırlanmasının da geçerliliği açısından önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin Ar-Ge veya tasarım indirim tutarının tespitine ilişkin yalnızca merkez işlemleri için Ar-Ge veya tasarım indirimi YMM tasdik raporu hazırlanabileceği gibi; kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik raporu düzenlenmesi halinde ise yine belirlenen bilgi ve belgeleri içerek detay ve ayrıntıda açıklamalara tam tasdik raporunda yer verilebilmesi de mümkündür.

Yeminli mali müşavirlik tasdik ve denetim hizmeti

Söz konusu hizmet yalnızca bir raporlama hizmeti olmayıp, merkezlerde bir takvim yılı boyunca sürdürülen Ar-Ge ve tasarım projeleri kapsamında gerçekleştirilen harcamaların kurumlar vergisi Ar-Ge veya tasarım indirimi açısından denetimi, tespiti ve tasdikine ilişkin olarak temini zorunlu olan hizmettir. Söz konusu tutarın tespitinde; aylar itibariyle merkezlerde görevli Ar-Ge ve tasarım personeline ödenen ücretler, bu kişiler için ödenen sosyal güvenlik prim tutarları ve ücret vergileri, projeler kapsamında alınan danışmanlık hizmetleri, oluşan kira ve enerji giderleri, hesaplanan amortisman giderleri dahil olmak üzere birçok gider unsuru kurumlar vergisi Ar-Ge veya tasarım indirim tutarının denetimi ve tespiti açısından dikkate alınmaktadır.

Raporlama hizmeti mi yoksa denetim, tasdik ve raporlama hizmet mi?

Gerek Ar-Ge ve tasarım indirimi tasdik raporu gerekse tam tasdik raporunun faaliyette bulunulan bütün bir yılı kapsayacak biçimde düzenlenen denetim ve tasdik sözleşmeleri esas alınarak yerine getirilmesi esastır. Biz özellikle Ar-Ge veya tasarım indirimi tasdik ve denetim hizmetinin merkezlerin teşviklerden tam, doğru ve eksiksiz olarak yararlanabilmesi amacıyla Ar-Ge ve tasarım merkezleri nezdinde yıl içinde en azından her üç ayda bir gerçekleştirilecek denetim çalışmaları esas alınarak sürdürülmesinin önem arz ettiğini değerlendirmekteyiz. Öyle ki, ilgili takvim yılı içinde Ar-Ge ve tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi ve bu projeler kapsamında çeşitli harcamaların yapılmasından ve nihayetinde yılın kapanmasında sonra yıl içinde gerçekleştirilen işlemlerin denetlenebilmesi ve bu denetimler sonucunda tespit edilecek hususlar kapsamında muhasebeleştirme uygulamaları ile aylık veya 3 aylık beyanname ve bildirgelerin düzeltilebilmesi açısından çeşitli zorluklarla karşılaşılabilecektir.

 

 

Bu yazı 18 Mart 2019 tarihli sanayi gazetesinde yayınlanmıştır.

01.02.2019 tarihinde İstanbul ‘ da Dönem Sonu Ar-ge ve Tasarım Merkezi Yönetimsel ve Mali Uygulamaları Workshop ‘ umuzu gerçekleştirdik

1 Şubat 2019 tarihinde MODERN YMM olarak bu alandaki uzmanlığımızla 21. Sini İstanbul’ da gerçekleştirdiğimiz ‘ Ar-Ge& Tasarım Merkezleri Yönetimsel ve Mali Uygulamalar’ konulu workshopumuz Türkiye’ nin farklı illerinden katılım sağlayan çok sayıda Ar- Ge & Tasarım merkezi yetkili ve yöneticileri ile gerçekleştirdik.

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen programımıza İzmir, Samsun, Ankara, Kocaeli, Bursa, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden katılan tecrübeleriyle değer katan tüm katılımcılarımıza teşekkürler!